Visions of good life in the Antiquity – physical, spiritual and social. Ancient Medicine and Philosophy

The wisdom of antiquity, which is a reflection on a good life, dealt with this problem in a multifaceted and often comprehensive way. Both ancient physicians (Alcmaeon, Hippocrates, Galen), as well as writers (Hesiod, Homer, Sophocles, Euripides, Safona), and above all philosophers (Plato, Aristotle, Stoics, Epicureans) looked for the most accurate recipes. They recognized the importance of the proper formation of each of these three spheres – bodily, spiritual and social – for the realization of a successful life. The reconstruction of these ways of looking at the human being – both as a biological being, as a political being and as an ethical subject – will serve to answer the question whether – if the Israeli historian Yuval Noah Harari is correct in his assertion that human nature has not changed in the course of the last 300,000 years – we can still draw some important lessons from this ancient wisdom.

Antyczne wizje udanego życia – sfera cielesna, duchowa i społeczna

Mądrość antyczna, będąca namysłem nad udanym życiem, wieloaspektowo i nierzadko całościowo rozpatrywała ten problem. Zarówno antyczni lekarze (Alkmajon, Hipokrates, Galen), jak też pisarze (Hezjod, Homer, Sofokles, Eurypides, Safona), a przede wszystkim filozofowie (Platon, Arystoteles, stoicy, epikurejczycy) szukali najtrafniejszych recept. Dostrzegano znaczenie, jakie dla realizacji udanego życia ma odpowiednie ukształtowanie każdej z tych trzech sfer – cielesnej, duchowej i społecznej. Rekonstrukcja tych sposobów patrzenia na człowieka – zarówno jako istotę biologiczną, jak też istotę polityczną i jako podmiot etyczny – służyć będzie udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy – jeśli uznać, iż rację ma izraelski historyk Yuval Noah Harari, utrzymujący, że ludzka natura na przestrzeni ostatnich 300 000 lat nie uległa zmianie – możemy my współcześni z tej antycznej mądrości czerpać jeszcze jakieś ważne wciąż dla nas nauki.